Софтуер за сервизи

comsecpcservice16 150x150Comsec Service е уеб базиран електронен регистър на рекламации и сервизни поръчки за всякакъв вид техника

Плъгин Шаблони

Шаблони за Comsec PC ServiceПлъгин Шаблони за Comsec PC Service - създаване, редактиране и ползване на документи по Ваш дизайн

Плъгин Статистика

cpspluginstat 150x150Плъгин Статистика за Comsec PC Service, показващ графична статистика за дейността на сервиза

Плъгин Клиенти

clientsРедактиране на данните на клиентите на Comsec PC Service

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
на софуер, разработен от КОМСЕК ЕООД

 

Тези условия за ползване се прилагат към всяко физическо или юридическо лице, което желае да ползва уеб базирания електронен регистър на рекламациите Comsec Service или друг софтуер, разработен от КОМСЕК ЕООД, наричан по-долу за краткост Софтуер.

Използването на този софтуер и на описаните услуги са предмет на общите условия, описани по-долу.
В случай, че не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте Софтуера и незабавно унищожете всички придобити копия от него.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Фирма КОМСЕК ЕООД е разработила Софтуера, като това включва изменения, подобрения, разширения, актуализации, допълнения, документация и други към него.
Потребителят осъзнава и е съгласен, че КОМСЕК ЕООД не носи отговорност към него или към трета страна за промени в Софтуера, в цените и условията.
Потребителят е длъжен да се запознае с тези Общи условия и да ги приеме. Незапознаването с тези Общи условия не освобождава потребителя от спазването им.

2. ОТГОВОРНОСТ
2.1 Предоставената с тези Условия за ползване лицензия е за ползване на Софтуера „такъв, какъвто е”, като КОМСЕК ЕООД не гарантира, че Софтуерът или която и да е част от него ще работи безгрешно или ще бъде годна за цели, различни от обичайното му предназначение и/или препоръчителните сървърни конфигурации.
2.2 КОМСЕК ЕООД не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от Потребителя, вследствие на ползване на Софтуера.
2.3 КОМСЕК ЕООД не носи отговорност за загуба на данни, повреждане на устройства, програми или други подобни, вследствие ползване на Софтуера, като препоръчва Потребителя периодично да прави резервни копия на данните от системите си.
2.4 КОМСЕК ЕООД не носи отговорност и не възстановява заплатени суми за неподходящо конфигурирани сървъри, забранени и изключени команди от страна на сървъра, на който ще се инсталира Софтуера. В този случай предлагаме допълнителна услуга - сървър под наем, на който правилната работа на Софтуера е гарантирана.
2.5 Отговорността на КОМСЕК ЕООД по отношение на Потребителя във връзка с ползването от него на Софтуера и/или тези Общи условия, не може да надхвърля размера на сумата, заплатена за Софтуера.
2.6 КОМСЕК ЕООД предоставя за ползване СОФТУЕРА такъв какъвто е, не гарантира, че СОФТУЕРЪТ отговаря на всички законови изисквания и не носи отговорност за действия на Потребителя, свързани с използването на СОФТУЕРА.
2.7 КОМСЕК ЕООД не може да бъде страна или замесен по какъвто и да е начин ако СОФТУЕРА се изпозлва за нерегламентирана или нелегална дейност от Потребителя.

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ
Цената за Софтуера е видима в страницата на Софтуера. Всички цени в сайта са в Български лева с включен 20% ДДС. и не включват никакви допълнителни услуги като хостинг, домейн, място на сървър и др., освен ако не са избрани такива като допълнителни услуги. Плащането на Софтуера трябва да се направи преди Потребителят да получи инсталационна версия от Софтуера. Плащането се извършва чрез банков превод по сметката на КОМСЕК ЕООД.
След заверка на плащането в сметката на КОМСЕК ЕООД, Потребителят получава правото да изтегли инсталационна версия на Софтуера от сайта на КОМСЕК ЕООД. Лицензният ключ се изтегля автоматично по време на инсталацията и важи за определен от Потребителя домейн.

4. ПЛАЩАНЕ
Плащането се извършва изключително и само чрез превод по банкова сметка на КОМСЕК ЕООД.
В цената е включен ДДС, но не и допълнителни такси, изисквани от банките за превода или други разходи, които могат да въвъзникнат от ползването на услуги от трети страни.
Всички актуализации на Софтуера през периода на валидност на закупения лиценз са безплатни.
Цените за обновяване на лицензи, са обявени в страницата на всеки продукт, където се ползва политика за времезависими лицензи.
Плащането на продукта се прави преди неговото изтегляне и платените суми не се възстановяват при невъзможност да се инсталира и/или работи на сървъра на клиента. В този случай предлагаме допълнителна услуга - сървър под наем. Не се възстановяват и суми за неизползвани услуги.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА
Правото за ползване на Софтуера е предмет на следните допълнителни задължения и правила, които КОМСЕК ЕООД определя:
5.1. Потребителят ползва Софтуера единствено на своя отговорност.
5.2. Потребителят няма право да променя, адаптира или модифицира софтуера, нито да модифицира друг уебсайт, така че той да претендира, че е свързан със софтуера.
5.3. Потребителят е съгласен, че софтуерът е само за негова собствена употреба и че той няма да продава или предоставя никакви копия на софтуера на трети страни, няма да го дава под наем, или да злоупотребява по друг начин с него;
5.4. Потребителят няма право да прави копия на софтуера, освен за свои нужди и архивиране;
5.5. Потребителят е съгласен да направи всичко възможно, за да предотврати копиране на Софтуера от трети страни;
5.6. Потребителят признава авторското право на КОМСЕК ЕООД над Софтуера.
5.7. Потребителят осъзнава и е съгласен, че не е придобил права над софтуера, различни от тези, посочени в тези Условия за ползване;
5.8. Времето за правата за използване на Софтуера зависи от закупения за него лиценз.

6. ПОДДРЪЖКА И АКТУАЛИЗАЦИИ
КОМСЕК ЕООД няма задължението да поддържа или да предоставя услуги по поддръжката на Софтуера безплатно.
Поддръжката на Софтуера се ограничава до неговата работоспособност, но не включва настройки или промени на сървъра, на който клента е инсталирал Софтуера. В случай, че конфигурацията на клиентския сървър не поддържа правилната работа на Софтуера или части от него, КОМЕСК ЕООД предлага допълнителна услуга - сървър под наем.
КОМСЕК ЕООД може да прави актуализации, подобрения или модификации на Софтуера и ще предоставя тези актуализации за Потребителя. Предоставянето на тези актуализации, подобрения или модификации на Софтуера е безплатно за времето на закупения лицензен период на софтуера, като след този период е необходимо да се закупи лиценз за подновяване, който се заплаща по цени, посочени на страницата на продукта.

КОМСЕК ЕООД разработва добавки(плъгини) за Софтуера, които не са част от основния пакет и не са задължителни за правилната работа на Софтуера. Плъгините служат за добавяне на нови възможности към Софтуера и се закупуват отделно от него. Всеки плъгин разполага със собстена система за неговото обновяване. Цената за всеки плъгин е показана в неговата страница на сайта с включен ДДС и се заплаща еднократно, без значение от закупения за Софтуера лиценз.

7. ОБРАТНА ВРЪЗКА
Потребителят се съгласява да предоставя на КОМСЕК ЕООД информация по отношение на Софтуера, която трябва да включва, но не се ограничава до всякаква информация за проблеми или дефекти в софтуера, с които Потребителят се сблъсква при ползването на продукта. Потребителят изпраща обратна информация за Софтуера като ползва изцяло писмена комуникация по електронната поща, системата заонлайн поддръжка на сайта на КОМСЕК ЕООД или специалзирания форум. Всички предложени корекции стават единствена и изключителна собственост на КОМСЕК ЕООД и могат да бъдат използвани от КОМСЕК ЕООД по тяхно усмотрение без обвързване или задължение към Потребителя. КОМСЕК ЕООД може да използва за собствени цели всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, получени като информация от Потребителя.

Работно време

Понеделник
08:30 - 17:30
Вторник
08:30 - 17:30
Сряда
08:30 - 17:30
Четвъртък
08:30 - 17:30
Петък
08:30 - 17:30
Събота
Почивен ден
Неделя
Почивен ден

Бюлетин

QR връзка

QR-Code на страницата за отваряне с мобилни телефони